Menu Close

Class Meetings

  • Enter your Login Code
  • Click on Go
  • Launch in Web / Download App
  • When you join meeting please use the chat feature

LOGIN CODES

  • Asaph Class: 15305058
  • Benaiah Class: 15321991
  • David Class: 15371962
  • Ezra Class: 15365066